หลักสูตร  Happy WorkPlace & Work Life Balance

หลักสูตร Happy WorkPlace & Work Life Balance

เน้นกิจกรรมสร้างความสุขในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สู่องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ

More...
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรการบริการ
หลักสูตรหัวหน้างาน
หลักสูตรการขาย
หลักสูตรแนะนำ

เกี่ยวกับหลักสูตร

CME Training Center
หลักสูตรดีๆ Style การสอนที่เป็น Signature การถ่ายทอดที่โดดเด่น ประสบการณ์จริงของวิทยากร เน้นคุณภาพ เข้มข้น ความรู้ใหม่ๆ เจาะลึกงานทางด้านการบริหารและการบริการโดยเฉพาะ
เนื้อหาแต่ละวิชาสอนไม่ซ้ำกัน สนุก เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
โดยใช้เครื่องมือสื่อการสอนที่คิดค้นขึ้นเอง จึงเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนภายหลังการอบรมอย่างชัดเจน เหนือความคาดหมาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง***
เพื่อยกระดับ..และก้าวสู่ระดับ Advance ที่แตกต่างของงานบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence Guarantee)

 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ที่โดดเด่น เช่น
        • Service Excellence
        • Service Mind
        • Communication
        • Complaint Handling
        • Sales
        • Personality
        • Creative Thinking
        • Positive Thinking
        • Happy Workplace
        • Contact Center
        • Social Media Management

 Tips ประจำสัปดาห์
เทตนิคการบริการ

 

หลักสูตรการบริการ

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Service Excellence)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียน และประสานงานอย่างมืออาชีพ (Complaint Management & Handling Technique)
หลักสูตรที่สามารถรับมือและจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา ได้เป็นอย่างดี.. Recommended !!

 

หลักสูตรหัวหน้างาน

หลักสูตร Supervisor มืออาชีพ...ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
(Professional Supervisory Skill)
(How to be The Best Supervisor) ...
Recommended !!
*** หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor ต้องรู้และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor
(Effective Coaching for Supervisor) .. Recommended !!
*** หลักสูตรที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

 

หลักสูตรการขาย

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้า..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (Salesmanship)
หลักสูตรที่มีกลยุทธ์และเทคนิคดีๆ พร้อมวิธีการนำเสนอขายที่หลากหลาย...ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื้อเพิ่ม ..
Recommended !!

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Professional Telesales & Upsales Skill)
*** หลักสูตรการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ ที่เน้นวิธีการเปิด-ปิดการขาย ค้นหาความต้องการลูกค้า เจรจาต่อรอง โน้มน้าว เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

 

 

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร มารยาทและเทคนิคการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Effective Communication for Telephone)
หลักสูตรที่เน้นมารยาทและวิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความประทับใจ
.. Recommended !!
หลักสูตร Happy Workplace
หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน แรงบันดาลใจ การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น การระบายความเครียด เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงานกับองค์กร .. Recommended !!
หลักสูตร Positive Thinking
หลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ และการคำพูด พร้อมละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กร .. Recommended !!

 

                                   

 

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance : Stress Relief หลักสูตรที่เน้นกิจกรรม สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เรียน สร้างจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในขณะทำงาน เพิ่มพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนความคิด ขจัดความขัดแย้ง ขจัดความเครียด ปรับความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข พร้อมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานทั้งองค์กรได้อย่างมีเป้าหมาย โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : เป็นวิทยากรส่งมอบความสุข รอยยิ้ม ความรู้ ซึ่งทุกกิจกรรม..สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในขณะทำงาน และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม..เห็นผลทันทีหลังจบ Class

 

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance article
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน อย่างมีความสุข
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
                                                - Contacts Mind Education Training Center

ระยะเวลาอบรม : 1 - 2 วัน (9.00-16.00 น.)
 
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อพัฒนาแนวความคิด ทัศนคติ แรงบันดาลใจ ในการทำงานด้านบวก
       2. เพื่อกระตุ้น และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการบริการและปฏิบัติงานแก่ทุกระดับ
       3. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการ และพัฒนาทักษะการให้บริการ
       4. เพื่อฝึกปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
       5. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ภายในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ : พนักงานในวัยทำงาน พนักงานใกล้เกษียณ และ กำลังจะเกษียณอายุ

เนื้อหาหลักสูตร: กิจกรรม Happy Workplace
       • สนุกสนานกับ..วิธีการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace)
       •
การมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในชีวิต
(Goal & Work Life Balance)
       • สบายๆกับ...วิธีปรับทัศนคติที่ดีในการทำงานแบบ 360 องศา (Attitude)
       • เฮฮากับ..วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวก : ทั้
งกับตัวเอง คนรอบข้างในที่ทำงาน งานบริการ ลูกค้า (Positive Thinking)
       • วิธีสร้างความสัมพันธ์และความสุขในการทำงาน (Happy Work)
       • Practice ฝึกการระบายความเครียด ขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขจัดความขัดแย้ง
และปรับจูนอารมณ์ (EQ)
       • Workshop เข้าใจเขา เข้าใจเรา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
       •
Activity สอดแทรกกิจกรรม ด้วยหลัก Happy Workplace ส ส ส. ทั้ง 8 ประการ อันได้แก่
                 1. Happy Heart
                 2. Happy Body
                 3. Happy Brain
                 4. Happy Soul
                 5. Happy Relax
                 6. Happy Money
                 7. Happy Society
                 8. Happy Family

       • Activity กิจกรรม Happy Thinking ปลูกฝังหัวใจของการบริการ และการส่งมอบความสุข
       • Activity เพิ่มพลังในการบริการ เติมเต็มส่งมอบความรัก และความอบอุ่นให้กับทุกๆคน


ประโยชน์ที่จะได้รับ
       1. ผู้อบรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นผล
       2. มีความสุขในการทำงาน มากยิ่งขึ้น
       3. ผู้เข้าอบรมได้รับมุมมองในการพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข
       4. เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
       5. มีศักยภาพและความเชื่อมั่นในการทำงานสูงขึ้น
       6. มีพลังใจ  มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
       7. กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
       8. มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
       9. มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ 
     10. มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

สิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นของหลักสูตร : คือ...
       • เน้นกิจกรรม ไม่เน้นทฤษฎี ..ไม่เน้นวิชาการจากตำราหนังสือ
       • กิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในขณะทำงาน และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class
       • ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างมีความสุข มีรอยยิ้ม...เห็นผลทันทีหลังจากจบ Class

ติดต่อขอรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Happy Workplace & Work Life Balance" เพิ่มเติม
       คุณบี (ธัญญ์รวี ธนัตถ์กุลสิทธิ์)
:Training Manager
      
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-9001, 091-928-6882
       E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

_26Jun20__8-ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ดำเนินการอบรมโครงการสร้างความสุขในการทํางานและองค์กรแห่งความสุข 8 ประการให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน อย่างมีความสุข เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรมแบ่งปันความสุขให้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ใกล้เกษียณ และกำลังจะเกษียณอายุ ด้วยการเสริมสร้างพลังในการทำงาน การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน เฮฮาสุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ด้วยความราบรื่น (Happy Money & Happy Family)
facebook2

 

 

isuzu_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  Isuzu Tangpark Ubon Group  ดำเนินการอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่  12-13 พฤศจิกายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เสริมสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ การทำงานร่วมกัน และการสร้างสมดุล เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

facebook2

 

 

 

 

Isuzu_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  Isuzu Tangpark Ubon Group  ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่  5-6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เสริมสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ การทำงานร่วมกัน และการสร้างสมดุล เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

facebook2

 

 

 

 

ISUZU__ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  Isuzu Tangpark Ubon Group  ดำเนินการอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เสริมสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ การทำงานร่วมกัน และการสร้างสมดุล เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

facebook 100

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด  ดำเนินการอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place ณ Balcony Hotel เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน ขจัดความขัดแย้ง ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (ภาคอีสานตอนบน) ดำเนินการอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ธกส (ภาคอีสานตอนบน) ใน หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน Happy Workplace  รุ่นที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยมี  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน ขจัดความขัดแย้ง ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ชลบุรี  ดำเนินการอบรมให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พยาบาล ในโครงการสร้างความสุขในการทํางาน หลักสูตร การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ( Happy Life)  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ Royal Hills Golf Resort & Spa จ.นครนายก โดยมี   อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Life Happy Workplace เทคนิคการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (ภาคอีสานตอนบน) ดำเนินการอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการให้แก่ ผู้จัดการสาขา ธกส (ภาคอีสานตอนบน) ในโครงการสร้างความสุขในการทํางาน หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน Happy Workplace  รุ่นที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมี  คุณมงคล พรงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน ขจัดความขัดแย้ง ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (ภาคอีสานตอนบน) ดำเนินการอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการให้แก่หัวหน้าฝ่ายการเงิน ธกส (ภาคอีสานตอนบน) ในโครงการสร้างความสุขในการทํางาน หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน Happy Workplace  รุ่นที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมี  คุณมงคล พรงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน ขจัดความขัดแย้ง ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1669 จำนวน 5 รุ่น โดยเริ่มจาก คณาจารย์ประจำภาคกลาง หลักสูตร Happiness in Work Place: Relief Stress รุ่นที่ 1 โดยมี อ.นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน ขจัดความขัดแย้ง ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ประสบเหตุ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการบริการจาก 1669 ศูนย์บริการฉุกเฉิน ที่ช่วยเหลือชีวิตประชาชน ในนาทีวิกฤติอย่างเร่งด่วน

  


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1669 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร Happiness in Work Place: Relief Stress รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม ลายทอง จ.อุบลราชธานี  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace Happy 8 การสร้างความสุขในองค์กร พร้อมเทคนิคการบริการ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอม เป็นกันเอง
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมกิจกรรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1669 ประจำภาคใต้ หลักสูตร Happiness in Work Place: Relief Stress รุ่นที่ 3   ณ โรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ต โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace ทั้ง 8 ประการ อันได้แก่ Happy Heart, Happy Body, Happy Brain, Happy Soul, Happy Relax, Happy Money, Happy Society และ Happy Family นอกจากนั้นยังสร้างสรรค์ เพิ่มเติมความสุขด้วย Happy Energy + Happy Thinking เทคนิคการบริการที่สร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Service) ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง
Tags#ค้นหาที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม Happy Workplace
โครงการ Happy 8
Happy Workplace