ความรู้เกี่ยวกับ Call Center

การรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Handling) กับ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) มีความแตกต่างกันในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีลูกค้าร้องเรียน สำหรับบทความที่จะแนะนำกันในวันนี้ ก็คือ บทบาทของ Agent และบทบาทของผู้บริหาร ในการจัดการข้อร้องเรียน

เนื่องจากการติดต่อสื่อสารไม่ได้มีข้อจำกัดอยู่แค่โทรศัพท์เท่านั้น แต่ปริมาณการติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต อีเมล์ SMS และแฟกซ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วในโลกธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นตัวผลักดันให้เกิด Multi-Channel ขึ้น เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ อีก .......

ทุกวันนี้การใช้โทรศัพท์ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ประหยัด สะดวก และรวดเร็วที่สุดในการทำธุรกรรม เมื่อประชาชนต้องการบริการ หรือสอบถามข้อมูล ส่วนใหญ่ก็จะใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกัน เมื่อประชาชนได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและประทับใจในการให้บริการ ก็จะนำไปสู่การใช้บริการในครั้งต่อๆ ไป ซึ่ง Call Center จะเป็นจุดบริการหลัก ที่สามารถดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทั้งภาพลักษณ์และการบริการที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง .......