หลักสูตรอบรม เดือนมีนาคม
หลักสูตรอบรม เดือนเมษายน
หลักสูตรอบรม เดือนพฤษภาคม

หลักสูตรอบรม เดือนมีนาคม

   
ลำดับ ตารางหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน มีนาคม
ตาราง Professional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
  (ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)
 

อ.สรวิทย์ บัวศรี 
                         

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
  3 มีนาคม
2564
9.00-16.30 น
                          

4,500

Call
02-589-9001

                            

2

ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People
)

ทักษะขั้นสูง..โดยใช้หลักจิตวิทยา และการสังเกตพฤติกรรมเชิงลึก
พัฒนาทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนขั้นวิกฤติ..แบบมืออาชีพ

• ความคาดหวังของลูกค้า ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ปรับทัศนคติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
• การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และระดับความรุนแรง
• การรับมือกับลูกค้าที่มาจากทุกช่องทาง Face to face, Voice & Non Voice
• เทคนิคการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ (Social Media, Facebook, Line Chat)

พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน (Difficult Customer)
• เทคนิคการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท, 9 ลักษณะอย่างลึกซึ้ง
• วิธีการขจัดข้อขัดแย้ง..ไกล่เกลี่ย และการสร้างความสัมพันธ์
Workshop : เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละประเภท

เทคนิคการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation)
• ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาในระดับรุนแรง (Crisis)
• การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา สรุปเรื่องราว และการบันทึก Case
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการครอบครองปัญหา
• การประสานงาน การควบคุมเวลาสนทนา และการติดต่อกลับ
• ข้อควรระวัง ข้อควรหลีกเลี่ยง ในขณะรับเรื่องร้องเรียน
• การควบคุมอารมณ์ และวิธีการระบายความเครียด
• วิธีการลดอารมณ์โกรธของลูกค้า...ให้เย็นลง
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ
• ฺBest Practice : First Call Resolution กับการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Voice & Non Voice)

วิธีการสื่อสารและรับมือกับลูกค้า..ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ

• เทคนิคการสื่อสาร และการใช้คำพูดในการถาม การเจรจา การชดเชยความรู้สึก แต่ละระดับ
• วิธีการจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง /หยาบคาย/ต้องการคุยกับผู้บริหาร
• การจัดการและพูดกับลูกค้าอารมณ์รุนแรง จะฟ้องร้อง สคบ. เรียกร้องค่าชดเชย
Case Study & Role Playing : ฝึกการใช้คำพูดเชิงบวก Magic Words

Brainstorming & Coaching
Case Study
Role Playing & Workshop
VDO Analysis
กิจกรรม & Practice
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี  

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
  17 มีนาคม
2564
9.00-16.30 น

5,500

Call
02-589-9001

 

3

รุ่นที่ 2
หลักสูตร การ Set และการบริหารระบบการขายสินค้าทางโทรศัพท์ สำหรับนักธุรกิจ Online
Setting-up Telesales & Call  Center

(Technology, Data, Human Resource, Process & Operation, Facilities)  
หลักสูตรสำหรับ นักธุรกิจบนโลก Online ที่ต้องการมีระบบ Telesales เพื่อการใช้งานขายสินค้า เมื่ออัตราค่าโฆษณาบน Facebook แพงขึ้น และขายได้ไม่ถึงเป้า

เจ้าของธุรกิจขายสินค้าบน Online จะต้องทำอย่างไร เมื่อ...
- Facebook ปิดกั้นการมองเห็นของลูกค้า
- ราคาค่าโฆษณาบน Facebook แพงขึ้น
- มีฐานข้อมูลมีเยอะมาก... หลักหมื่น - หลักแสนราย
- เก็บบน Excel, Google Sheet
- เป็นฐานข้อมูลเก่ามาก...2-3 ปีที่แล้ว
- ไม่ค่อยได้ติดต่อกลับหาลูกค้าเลย
- เคยติดต่อแล้ว แต่นานมาแล้ว
- ติดต่อไปแล้ว แต่ลูกค้าไม่ซื้อต่อ
- Admin โทรไม่เป็น นำเสนอไม่ได้ เพราะเคยแต่เน้นการขายผ่านตัวอักษร อย่างเดียว
- โทรไปหาลูกค้า แต่ได้อัตรา Success Rate ต่ำมาก

Case Study & Workshop
ประสบการณ์จริงตามสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจริง ไม่ยึดติดกับทฤษฎี

ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันอาทิตย์ที่
28 มีนาคม
2564
9.00-19.00 น.

49,500

แถมฟรี!!
ผู้ติดตามอีก 1 ท่าน
พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-9001

 


4

เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) 
article
การพัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•    ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่แสดงออก
•    เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงบวก (Magic Words)

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
•    คุณสมบัติของ Admin Page
•    ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
•    เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
•    การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
•    การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ
•    เทคนิคและวิธีการเขียนตอบข้อความใน Social Media
•    การใช้ข้อความ เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
•    เทคนิคการเปลี่ยนข้อความและคำพูด (Magic Words)
•    ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
•    ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
•    ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

Gold Orchid
Hotel

วันเสาร์ที่
27 มีนาคม
2564
9.00-16.30 น.

5,500

Call
02-589-9001

5


หลักสูตร : English Communication for Telephone / Call Center   (ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์...อย่างมีประสิทธิผล) 
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์โดยวิทยากรคุณภาพ รางวัล Customer Service ชาว Philippines
(Class เรียนสนุกสนาน อบอุ่น ผ่อนคลาย จดจำและเข้าใจง่ายมาก)
(หลักสูตรรองรับ AEC เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ)

 - เสริมสร้างความมั่นใจ และกล้าสนทนา    
- ฝึกทักษะการใช้คำพูดที่ถูกต้องในการบริการ
- เรียนรู้ศัพท์ภาษาในการบริการทางโทรศัพท์
- ฝึกการใช้คำพูดที่เหมาะสม และดีที่สุด ในการสื่อสารทางโทรศัพท์
- เรียนรู้เทคนิคในการฟัง เพื่อจับประเด็น วิธีการรับเรื่องร้องเรียน จากชาวต่างชาติ

Course Objectives:

 1. Improve the English proficiency of the agents
 2. Carry on a telephone conversation from beginning to end using
 3. Ask appropriate questions to get desired information
 4. Ask questions to sound more natural in speaking English
 5. Give appropriate answers to clients’ questions on the different services offered
 6. Learn the proper way to control voice with respect to speed, volume and articulation in speaking English
 7. Master professional expressions to:
 • deliver spiels in a natural way (opening and closing)
 •  avoid fillers and fill up dead air
 • make suggestions  
 • give assistance or instructions   
 • show empathy
 • give special offers and discounts  
 • handle complaints
 • handle irate callers 
 • leave voicemails     
 • transfer calls    
 
T.Richel Teraza

Gold Orchid
Hotel 

 
วันเสาร์ที่
27 มีนาคม
2564
9.00-16.30 น.

5,500 

Call
02-589-9001

 

 หลักสูตรอบรม เดือนเมษายน

ลำดั ตารางหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน เมษายน
ตารางProfessional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ

- SMART Communication ทักษะการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการ โดยใช้ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรม
ที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ

- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Role Playing & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)

ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
7 เมษายน
2564
9.00-16.30 น.

4,500

Call
02-589-9001

2

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article
เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และบริการด้วย Service Mind
ทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ..ด้วยความเข้าใจ
       • พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
       • ปรับทัศนคติในการบริการรับเรื่องร้องเรียน & Service Mind
       • ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานรับเรื่องร้องเรียน
       • คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ
       • วิธีการวิเคราะห์ปัญหา และประเมินเรื่องร้องเรียน ด้วยความเข้าใจลูกค้า
       • การวิเคราะห์ลูกค้า และระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
       • ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการบริการรับเรื่องร้องเรียน

เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
       • สาเหตุของข้อร้องเรียน
       • ขั้นตอนและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
       • วิธีการรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธ อารมณ์ร้อน
       • วิธีการฟังและจับประเด็น
       • การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
       • ความคาดหวังของลูกค้าและการใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ
       • Case Analysis : วิเคราะห์ Case ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ วิธีการป้องกัน

40 เทคนิค..วิธีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
       • วิธีการแก้ไขปัญหา..อย่างมีประสิทธิผล
       • เทคนิคการระงับอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ของตนเอง
       • เทคนิคการระบายความเครียด

เทคนิคการ
สื่อสารประสานงาน และการใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ (Magic Words)
       • เทคนิค-วิธีการพูด การรับฟัง การถาม จับประเด็น การควบคุมการสนทนา
       • การใช้คำพูดที่ช่วยลดความขัดแย้ง / และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
       • การเจรจาต่อรอง..และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
       • การจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง ให้เย็นลง อย่างมีประสิทธิผล
       • การพูดเพื่อติดต่อประสานงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Collaboration)
       • การพูดกับลูกค้าอารมณ์รุนแรง จะฟ้องร้อง ต้องการพูดกับผู้บริหารระดับสูงอย่างเดียว
       • การบริการ เพื่อเปลี่ยนคำร้องเรียนเป็นความพอใจ
       • คำพูดที่ใช้ในการติดตามการให้บริการลูกค้า
       • การนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
       • การโทรติดต่อกลับลูกค้า
       • วิธีการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา
       • การปิดการสนทนา etc.

การตอบข้อร้องเรียน และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
       • Case Study & Practice : วิธีการพูดเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น..ให้ลูกค้าประทับใจ

Brainstorming & Coaching & Practice
VDO Analysis
Role Playing & Workshop
: Case ที่เกิดขึ้นจริง
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)
   


อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันอังคารที่
20
เมษายน
2564
9.00-16.30 น.

4,500

Call
02-589-9001

3

หลักการวัดประสิทธิภาพ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center
(Principle and Technique to Evaluate Call Center's Performance)

เน้นทฤษฎีหลักการและวิธีการประเมินผลงานอย่างถูกต้อง
1. วัตถุประสงค์การประเมิน
2. การกำหนดนโยบายการประเมิน และ KPI
3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ
4. ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. หัวข้อที่ใช้ในการสื่อสาร..เรื่องผลการทำงาน
6. ปัญหายุ่งยากในการสื่อสารเรื่องผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อผิดพลาดทั่วไปในการประเมิน
8. การประเมินศักยภาพผู้ให้บริการ
9. ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลแบบต่างๆ
10. การวางแผนพัฒนาทีมงาน และการจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

• Call Center Training Roadmap
** Workshop
** Case Study & Practice

ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
28
เมษายน
2564
9.00-16.30 น.

7,500

Call
02-589-9001

4


ทักษะการเป็น Quality Assurance มืออาชีพ article
(Professional Call Center Quality Assurance)

หลักสูตรสำหรับ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
ฝึกทักษะการเป็น QA มืออาชีพ เน้นการสื่อสาร และการประเมินผล
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
•    บทบาท - คุณสมบัติ และความสามารถของ QA
•    ปัญหาและข้อผิดพลาดของ QA ที่เกิดขึ้นใน Call Center
•    KUSHA กับความพร้อมในการทำหน้าที่ QA

ทักษะการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการบริการ
•    วัตถุประสงค์ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพ
•    ฝึกทักษะการตรวจสอบ และประเมินผลผู้ให้บริการ Telesales
•    การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม Telesales
•    วิธีการลดข้อผิดพลาดในการประเมิน
•    สิ่งที่ QA ต้องทำหลังประเมิน

เทคนิคการสื่อสาร และการ Motivate
•    วิธีการสื่อสาร เพื่อแจ้งผลการประเมิน

•    การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร
•    การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการ Call Center
•    การปรับปรุงหัวข้อในการประเมิน ทีม Service และทีม Telesales
•    การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
•    KPI ดัชนีชี้วัดการให้บริการของทีมงาน Call Center ที่ท้าทาย
•    เครื่องมือในการกระตุ้นผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ (Drive & Motivate)

Case Study & Best Practice
Workshop

Practice
ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็น QA ระดับมืออาชีพ


อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพฤหัสบดีที่
29 เมษายน
2564
9.00-16.30 น

7,500

Call
02-589-9001

 

หลักสูคร In-House ที่จองแล้ว

         

6

จุดพลังการบริการด้วยใจและการสื่อสารเพื่อการขาย สู่การบริการที่เป็นเลิศ article
(Build up..Service Mind & Create Sales to Service Excellence Beyond Expectation)

article

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

 

-

In-house
Training

 

-

7

หลักสูตร Happy Workplace
(การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน)
article
หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน สร้างจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีในขณะทำงาน
แรงบันดาลใจ ความคิดเชิงบวก การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น
การระบายความเครียด ละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงาน
ให้เกิดขึ้นในองค์กร การมีมนุษย์สัมพันธ์ จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

-

In-house
Training

-

 

หลักสูตรอบรม เดือนพฤษภาคม

ลำดับ ตารางหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน พฤษภาคม
ตารางProfessional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)
ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพฤหัสบดีที่
6
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

4,500

Call
02-589-9001

2

ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People)
ความคาดหวังเรื่องการบริการของ Call Center ที่มีต่อเรื่องร้องเรียนขั้นวิกฤติ
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
- ทัศนคติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย
- เทคนิคการจัดการ เมื่อลูกค้าแสดงความไม่พอใจ ผ่านช่องทางต่างๆ
– แบบเผชิญหน้า (Face to Face)
– ผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone)
– ผ่าน Social Media
พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน Difficult People
- การบริการ และการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภทในรูปแบบต่างๆ

- เทคนิคการขจัดข้อขัดแย้ง..และการสร้างสัมพันธภาพ
ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน ขั้นรุนแรง
- การรับสาย การรับฟัง การจับประเด็น การถาม การพูดจา การบันทึก Case
- วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การสรุปเรื่องราว
- การครอบครองปัญหา และการสร้างความไว้วางใจ
- การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
- ทักษะเทคนิคการพูด การสื่อสาร และการหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง โต้เถียงจากลูกค้า
- วิธีการประสานงาน การบริหารเวลา และการติดต่อกลับ
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
- การแก้ไขปัญหา..ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก Difficult Situation
- การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Best Practice)
- การแก้ไขปัญหา ให้จบภายในสายแรก First Call Resolution (FCR)
- ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
- การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

Brainstorming & Coaching
Case Study

Roleplay & Workshop
VDO Analysis
กิจกรรม & Practice
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
12
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

5,500

Call
02-589-9001

3

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :

1. ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
 2. เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
 3. บทบาทของ Telesales
 4. เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
 5. เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
 6. การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
 
7. กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
 8. เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
 
9. เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
    • การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
    • โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
    • การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
    • วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
  10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
    • Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
    • เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
    • วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
    • การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
    • Script มัดใจและปิดการขาย
 
11.  ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
     • ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
     • การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
     • การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
     • การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
     • การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย

กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ


ton-b_150p

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
19
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น.

 

5,500

Call
02-589-9001


4

Call Center Supervisor มืออาชีพ 
(Professional Call Center Supervisor)   
บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- Supervisor กับการควบคุมดูแล Agent ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายอย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม
- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor

- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center
Case Study
Practice & Activity
Workshop
 
 
 
อ.สรวิทย์ บัวศรี 

Gold Orchid
Hotel
 

วันพฤหัสบดีที่
20
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น


7,500 
 
Call
02-589-9001

5

เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) article
การพัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด

• ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่แสดงออก
• เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงลบ เป็น บวก (Magic Words)

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
• คุณสมบัติของ Admin Page
• ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
• ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
• เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
• การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
• การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ
• เทคนิคและวิธีการเขียนตอบข้อความใน Socia Media
• การใช้ข้อความ เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
• เทคนิคการเปลี่ยนข้อความและคำพูด (Magic Words)
• ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
• ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
• ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.ขวัญเรือน

Gold Orchid
Hotel

วันเสาร์ที่
22
พฤษภาคม
2564
9.00-16.30 น

 

 

5,500

Call
02-589-9001