เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตรการบริการ
หลักสูตรหัวหน้างาน
หลักสูตรการขาย
หลักสูตรแนะนำ

เกี่ยวกับหลักสูตร

CME Training Center
หลักสูตรดีๆ Style การสอนที่เป็น Signature การถ่ายทอดที่โดดเด่น ประสบการณ์จริงของวิทยากร เน้นคุณภาพ เข้มข้น ความรู้ใหม่ๆ เจาะลึกงานทางด้านการบริหารและการบริการโดยเฉพาะ
เนื้อหาแต่ละวิชาสอนไม่ซ้ำกัน สนุก เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
โดยใช้เครื่องมือสื่อการสอนที่คิดค้นขึ้นเอง จึงเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนภายหลังการอบรมอย่างชัดเจน เหนือความคาดหมาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง***
เพื่อยกระดับ..และก้าวสู่ระดับ Advance ที่แตกต่างของงานบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ (Service Excellence Guarantee)

 หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ที่โดดเด่น เช่น
        • Service Excellence
        • Service Mind
        • Communication
        • Complaint Handling
        • Sales
        • Personality
        • Creative Thinking
        • Positive Thinking
        • Happy Workplace
        • Contact Center
        • Social Media Management

 Tips ประจำสัปดาห์
เทตนิคการบริการ

 

หลักสูตรการบริการ

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Service Excellence)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
หลักสูตรการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียน และประสานงานอย่างมืออาชีพ (Complaint Management & Handling Technique)
หลักสูตรที่สามารถรับมือและจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา ได้เป็นอย่างดี.. Recommended !!

 

หลักสูตรหัวหน้างาน

หลักสูตร Supervisor มืออาชีพ...ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
(Professional Supervisory Skill)
(How to be The Best Supervisor) ...
Recommended !!
*** หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor ต้องรู้และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor
(Effective Coaching for Supervisor) .. Recommended !!
*** หลักสูตรที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

 

หลักสูตรการขาย

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้า..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (Salesmanship)
หลักสูตรที่มีกลยุทธ์และเทคนิคดีๆ พร้อมวิธีการนำเสนอขายที่หลากหลาย...ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื้อเพิ่ม ..
Recommended !!

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Professional Telesales & Upsales Skill)
*** หลักสูตรการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ ที่เน้นวิธีการเปิด-ปิดการขาย ค้นหาความต้องการลูกค้า เจรจาต่อรอง โน้มน้าว เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมขาย และการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
(Powerful Sales Team Management Strategic)
หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหาร สำหรับ ผู้จัดการร้านค้า-ผู้จัดการสาขา ที่ต้องการกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended !!

 

 

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร มารยาทและเทคนิคการบริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Effective Communication for Telephone)
หลักสูตรที่เน้นมารยาทและวิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความประทับใจ
.. Recommended !!
หลักสูตร Happy Workplace
หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน แรงบันดาลใจ การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น การระบายความเครียด เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงานกับองค์กร .. Recommended !!
หลักสูตร Positive Thinking
หลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง  สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ และการคำพูด พร้อมละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กร .. Recommended !!

 

                                   

 

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมนำชม และสุข Shop กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2-3 ในหลักสูตร จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Effective Communication Skill) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559  ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

หลักสูตร : จุดพลังการบริการด้วย Service Mind..สู่การบริการที่เป็นเลิศ” Build up Service Mind to Service Excellence
เป็นหลักสูตร  เพื่อให้พนักงาน ได้เกิดความกระตือรือร้นและพร้อมทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น โดยใช้ระบบความคิด เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพ และวิธีการสร้างความประทับใจอย่างเป็นเลิศ
 เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อให้เกิดคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถปรับปรุง พัฒนา เพิ่มศักยภาพของพนักงาน
พร้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้ทันที

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการได้อย่างเหนือความคาดหมาย
  2. เพื่อการบริการอย่างเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน
  3. เพื่อสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหนือระดับ
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้เพิ่มทักษะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร    ทั้งในด้านการบริการและการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
  5. เพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการให้บริการ และการทำงานร่วมกัน
  6. เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน ออกมาใช้อย่างเต็มที่
  7. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน
เวลา :  09.00 – 16.00 น.
รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมเชิง Consult : บรรยาย, Workshop, ฝึกปฏิบัติ, Case Study


สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณไก่ :Training Manager
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-3001, 086-200-1122
E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : รุ่น 2 น้องแบ๋ม พี่ฝน น้องชาย น้องเม น้องเล็ก

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : รุ่น 3 น้องเว น้องบอย น้องกานต์ น้องท๊อป น้องเอ็ม น้องเฟิรน น้องโอ และน้องบาส  

ผู้เข้าอบรมที่นี่น่ารักมากๆ เลยครับ ตั้งใจแสดงความคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาศักยภาพกันอย่างสนุกสนาน
เยี่ยมจริงๆ ทุกคนแชร์ความคิดด้วยรอยยิ้ม ตลอดทั้งวัน พร้อมสาระดีๆ ตลอดทั้ง Class