เทคนิคการนำเสนอ..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (Professional Salesmanship) : หลายองค์กรได้เร่งให้ความสำคัญกับการขาย แต่สิ่งที่พบก็คือ พนักงานขายมักจะได้รับการปฏิเสธทันทีจากลูกค้าที่เสนอขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้น พนักงานขาย จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าว ปรับปรุงไหวพริบในการรับมือลูกค้า ฝึกฝนทักษะการขาย ทั้งแบบ Face to Face และทางโทรศัพท์ เพื่อให้การขายและการบริการทุกครั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ยอดขายและความพอใจสูงสุด 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแรงกระตุ้น ผลักดัน สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร    ทั้งในด้านการเพิ่มยอดขายและการสร้างความพอใจให้ลูกค้า
3. เพื่อสร้างความเข้าใจธรรมชาติ ความต้องการ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของลูกค้า
4. เพื่อเข้าใจในเรื่องการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
5. เพื่อสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ
6. เพื่อเข้าใจในมาตรฐานและสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง


รายละเอียดหลักสูตร : "เทคนิคการนำเสนอ..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า"
(Professional Salesmanship)

1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย และการตั้งเป้าหมาย
2.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า และวิธีการแก้ไข
             -    วิธีการกำจัดจุดอ่อน – เสริมจุดแข็ง สร้างจุดขายสินค้า
3.    การสร้างบุคลิกภาพ และทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย
4.    การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นยอดนักขาย “สไตล์สุนัขล่าเนื้อ”
5.    วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมและคำพูดลูกค้า
             -    ประเภทลูกค้า – ภาษากาย – การสังเกต- การวิเคราะห์นิสัยลูกค้าก่อนพบหน้า
             -    การค้นหาความต้องการของลูกค้า และกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
6.    กลยุทธ์ในการขาย “สไตล์สุนัขล่าเนื้อ” และการเตรียมตัว
(การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย – ค้นหาลูกค้าที่เป็นไปได้ – ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า)
             -    ก่อนออกจากบ้าน : บุคลิกภาพ 360’
             -    การนัดหมาย : การจัดการกับการบอกปัดการเข้าพบ
             -    การพบลูกค้า : มารยาท การแนะนำตัว ตำแหน่งที่สร้างพลังในการขายที่ดีที่สุด
             -    การลาจาก
             -    การติดตามลูกค้า และบริการลูกค้าหลังการขาย
             -    เทคนิคการใช้ Tools :  Slide อุปกรณ์ ตัวอย่าง การสาธิต Catalog เครื่องมือในการช่วยขายต่างๆ
7.    เทคนิคการสื่อสาร : วิธีการพูดและโน้มน้าว....ให้ประสบความสำเร็จ (Effective Communication)
             -    คำพูดและการขายอย่างไร....ทำไมจึงไม่ประสบความสำเร็จ
             -    วิธีการปรับเปลี่ยนคำพูด
             -    วิธีปฏิบัติเพื่อโน้มน้าวจิตใจ และมัดใจลูกค้า (Arts & Feeling of Presentation)
             -    วิธีการนำเสนอ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล ด้วยเทคนิค NLP
                           การเปิดการขาย
                           การปิดการขาย
                           การรับมือ กับการบอกปัด การขจัดข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
                           สิ่งที่ควรปฏิบัติในขณะขาย
                           เทคนิคการ Up sales
                           Workshop :  Role-play ฝึกปฏิบัติ : Case ต่างๆ
8.    เทคนิคการใช้โทรศัพท์ เพื่อการขายและนัดหมาย
              -    การสร้างคำพูด Magic Word เพื่อเปิดใจลูกค้า
              -    วิธีการบริหารข้อมูล รายชื่อ และเบอร์โทรลูกค้า
              -    มารยาท และจริยธรรมจรรยาบรรณ ของพนักงานขาย
9.    กิจกรรม “Build up Yourself”
             -    ขจัดความกลัว เพิ่มความกล้า สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
        พนักงานบริการลูกค้า
        พนักงานขาย
        พนักงานแนะนำสินค้า

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน
เวลา :  09.00 – 16.00 น.
รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมเชิง Consult : บรรยาย, Workshop, ฝึกปฏิบัติ, Case Study

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณไก่ :Training Manager
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-3001, 086-200-1122
E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.